S T A N O V Y    SPOLKU

Občanské sdružení Rousínov , z.s.

 

Čl.1

Název  a  sídlo

 

 1.  Název spolku  :  Občanské sdružení Rousínov, z.s. /zapsaný  spolek/  dále jen  „spolek“.
 2.  Sídlo spolku :  Rousínov 2, 270 41 Slabce

 

Čl.2

Cíle a poslání spolku

Obnova, udržení  a rozvoj  vesnických tradic, pořádání  regionálních kulturních slavností.

Podpora, organizace a realizace kulturního a společenského života v obci a okolí.

Rekonstrukce objektu čp.82, Rousínov,270 41 Slabce,býv.školy, který je majetkem spolku a další nakládání s tímto objektem.

 

 

Čl.3

Členství

Vznik a zánik členství

 1.  Členy spolku jsou všichni jeho zakladatelé a nově přijatí členové.
 2.  Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů, dodržování převzatých závazků vůči spolku a souhlas valné hromady spolku.
 3. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje valná hromada většinou všech členů na základě písemné přihlášky.
 4. Členství zaniká písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, doručením oznámení na adresu člena spolku o vyloučení člena valnou hromadou, úmrtím, člena či zánikem spolku.
 5. Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí valné hromady, jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami či cíli spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.

 

Čl.4

Práva a povinnosti členů

 

 1.  Právem člena je :
 1. Podílet se na činnosti spolku.
 2. Obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi.
 3. Být volen do orgánů spolku, pokud je způsobilý k právním úkonům.
 4. Kdykoliv ze spolku vystoupit.
 5. Podílet se na výnosu z majetku spolku při jeho zániku, po uhrazení všech závazků  spolku, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

 

 1.  Povinnosti člena jsou :
 1. Dodržovat stanovy spolku.
 2. Svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen.
 3. Respektovat rozhodnutí orgánů spolku.
 4. Platit řádně členské příspěvky stanovené valnou hromadou.

 

Čl.5

Orgány spolku

         Orgány spolku jsou valná hromada členů, výbor, předseda a   

         místopředseda.

 1.  Valná hromada – nejvyšší orgán spolku
 1. Tvoří ji všichni řádní členové spolku.
 2. Schvaluje a mění stanovy spolku.
 3. Volí a odvolává výbor spolku, rozhoduje o dalších možných orgánech .
 4. Může pověřit orgány spolku úkoly /v souladu s právním řádem/.
 5. Rozhoduje o přijetí uchazeče za člena spolku.
 6. Schvaluje zásadní otázky související s činností, hospodařením a organizací spolku.
 7. Projednává a rozhoduje o podnětech, návrzích a stížnostech členů spolku.
 8. Schvaluje plán činnosti a výdajů na kalendářní rok.
 9. V případě zániku spolku rozhoduje o naložení s jeho majetkem.
 10. Rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o to požádá předseda,místopředseda či výbor.
 11. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 12. Není-li schopná usnášení, svolá ji předseda do 7 dnů od takového zasedání opět. Toto náhradní zasedání valné hromady je vždy usnášeníschopné.
 13. Valná hromada se koná min.1x do roka, když oznámení o jejím konání je zveřejněno min.3týdny předem.
 14. Jednání Valné hromady jsou neveřejná, o  průběhu je učiněn zápis, který podepíše předseda a ověřuje místopředseda, pokud hromada nerozhodne jinak.

 

 1.  Výbor
 1.  Výbor má lichý počet členů, který určí valná hromada.
 2. Je volen valnou hromadou na dobu 4 roků.
 3. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku.
 4. Výbor  je výkonným orgánem spolku, odpovídá za svoji činnost valné hromadě.
 5. Podílí se na organizaci a koordinaci činnosti spolku.
 6. Vyhledává  možné finanční zdroje, shromažďuje podněty členů týkající se činnosti spolku.
 7. Výbor má přehled o závazcích spolku.

 

 1.  Předseda
 1. Je statutárním orgánem spolku, volí jej výbor ze svého středu na období 4 roků.
 2. Jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitostech fungování spolku v rozsahu pravomocí stanovených mu valnou hromadou.
 3. Archivuje důležité písemnosti vzniklé z činnosti spolku, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
 4. Spolu s výborem organizuje činnost spolku a je za to odpovědný valné hromadě .
 5. Činí veškeré právní úkony a podepisuje úřední dokumenty, pokud valná hromada nestanoví jinak.
 6. Předseda je odpovědný za správné hospodaření s finančními prostředky  i nakládání s nemovitým majetkem spolku valné hromadě.
 7. Svolává, vede a činí zápis z valné hromady.
 8. Předsednictví končí uplynutím volebního období, smrtí, zánikem spolku,písemnou dohodou, odvoláním valnou hromadou.
 9. Umožní všem členům nahlížet do spolkových písemností, je-li požádán.

 

 1.  Místopředseda
 1. Spolu s výborem organizuje a koordinuje  činnost spolku a je z toho odpovědný valné hromadě.
 2. Svolává, vede a píše zápis z valné hromady, pokud tak neučiní předseda.
 3. Zastupuje předsedu spolku v takovém rozsahu, jak je předsedou, resp.valnou hromadou určen určen.
 4. V případě zániku předsednictví  je statutárním orgánem spolku.

 

 

Čl.6

Hospodaření a majetek spolku

 

Majetek spolku tvoří hmotné a finanční prostředky, jejichž zdrojem jsou zejména :

 1.  Členské příspěvky
 2. Příjmy z hospodářské činnosti
 3. Výnosy ze společenských akcí
 4. Příspěvky a dary od fyzických a právnických osob
 5. Příspěvky od organizací státní správy
 6. Ostatní zákonné příjmy a výnosy
 7. Nemovitý majetek nabytý v průběhu existence  občanského sdružení,resp.spolku,  vedený v účetních záznamech

 

Majetek  spolku slouží k organizování akcí v souladu s jeho posláním a cíli. Hospodaření s majetkem se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy ČR.

 

 

Čl.7

Zánik spolku

 

 1. Spolek zaniká :

a) rozhodnutím valné hromady

b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady

c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů

 

 1. Při zániku spolku zabezpečí výbor vyrovnání všech jeho  závazků,

o případném zbylém majetku rozhodne valná hromada.

 

Čl.7

Závěrečná ustanovení

 

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
 2. Jakékoliv změny či doplňky těchto stanov musí být přijaty členy na valné hromadě.
 3. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné platné právní předpisy.
 4. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou.