Rousínov se jako každá menší obec  potýká se všemi běžnými potížemi venkova. S nedostatkem pracovních příležitostí, s dostupností lékařské péče, prodejem potravin, či  nedostatečným dopravním spojením. Místní se spolu s chalupáři pokusili tuto situaci zlepšit a 23.5.1998 založili Občanské sdružení Rousínov /OSR/. OSR mělo 45 zakládajících členů, do roku 2016 vstupuje jako spolek s názvem Občanské sdružení Rousínov,z.s./zapsaný spolek/ s  31  řádnými členy.

Všechna občanská sdružení dle NOZ z r.2014 se musela změnit na spolek či jiný institut, proto ta změna názvu. Stále však spolek zůstává nestátní neziskovou organizací, jehož skrovné příjmy jsou výhradně z členských příspěvků, grantů, sponzorských darů, vlastní půjčovny kostýmů, či třeba z železných nedělí.

Prvním předsedou OSR byl jeden z jeho zakladatelů  Michal Faflík, a to do podzimu 2006, kdy rezignoval.

Místo něho byla zvolena na valné hromadě předsedkyní OSR JUDr.Ludmila Faflíková, po opakovaných 2 resp. 4letých cyklech prozatím do podzimu 2019.

OSR si stanovilo dva hlavní cíle své působnosti :

a/ rekonstrukci bývalé kontribuční sýpky a školy v Rousínově

b/ oživení lidových tradic, příp.tvoření nových, udržení a rozvoj společenského a kulturního života v obci i okolí.

Co se již podařilo :

Ad a/   Budova bývalé školy je jednou z dominant obce, stojí uprostřed vsi nad rybníkem. Původně tereziánská sýpka byla rousínovskými obyvateli r.1864 odkoupena od ostatních spolumajitelů a přestavěna na školu. Po 2.sv.válce ji převzala obec Slabce, děti se zde učily až do r.1975, kdy byla pro nedostatek žáků uzavřena. V podstatě nevyužívanou budovu si od obce pronajalo právě vzniknuvší OSR za symbolickou 1Kč/1rok a 10 let ji používalo pro pořádání různých akcí /např.výstava o Rousínovu, schůze valných hromad nebo k příležitostnému přespání účinkujících na letních sympóziích/.

V roce 2008 byl objekt bývalé školy prohlášen kulturní památkou, přičemž celý Rousínov je vesnickou památkovou zónou.

Budova byla vyklizena, v současné době je v ní umístěn sklad masopustních kostýmů spolku.

Na konci roku 2007 budovu od obce OSR  odkoupilo za odhadní cenu 500tis.Kč, když během jednoho měsíce vybralo mezi svými členy částku 300tis.Kč. Zbylých 200tis. mělo dle kupní smlouvy zaplatit do konce r.2008. Částku 180tis.Kč získalo OSR uspořádáním tří benefičních koncertů a darů od svých příznivců, 20tis. obec laskavě odpustila a OSR se stalo právoplatným vlastníkem budovy.

Od samého počátku užívání se OSR snažilo o rekonstrukci budovy na kulturní centrum.  Celkem 5x požádalo o tzv. “velký“ grant z několika evropských programů, v různých stádiích přijímacího řízení však byly žádosti vždy zamítnuty. Hlavním kamenem úrazu byla nedostatečná solventnost OSR, neboť celková rekonstrukce budovy vyjde na několik milionů a obvyklá spoluúčast žadatele je 15-20%.

S žádostmi o tzv. “malé“ granty  bylo OSR úspěšnější. V průběhu let se podařilo vyměnit veškerá okna, osadit nové okapy, vyvložkovat komín - a to hlavně díky prostředkům z MK ČR, Nadace OF i sponzorským darům.

Členové OSR v průběhu užívání sami odvodnili sklepy a položili odvodňovací betonové žlaby kolem budovy, provedli některé stavební úpravy v přízemní části včetně přípravy na osazení dřevěných vrat zboku. Kolem školy i uvnitř se pravidelně uklízí a shrabává listí.

Jako priorita se nyní jeví obnovit vodovod a elektroinstalaci.

Navzdory omezeným finančním možnostem a tím pádem relativně pomalu postupující rekonstrukci jsou členové spolku přesvědčeni o tom, že se jim podaří ji dokončit a budova bude sloužit nejen jim, ale i lidem z širokého okolí jako kulturní a odpočinkový stánek.

Ad b/ Spolek obnovil během své existence některé zvyky a tradice tak, že se staly každoročními událostmi.

Jsou to např. masopustní průvod maškar, velikonoční koleda malých i velkých, oslava Dne dětí, Mariánská pouť.

 Novou tradicí se stalo předvánoční posezení v místním hostinci s vlastnoruční tvorbou adventních věnců a jiných ozdob, rozsvěcení vánočního smrku nad rybníkem doprovázené vždy kulturním vystoupením, vánoční koncert v krásně nazdobeném zdejším kostele. Začátkem léta je pravidelně pořádán Bazárek použitých věcí a počátkem srpna slavnost k uctění památky zdejšího slavného rodáka operního pěvce Karla Buriana.

Vyhlášenou každoroční událostí vždy v srpnu je týdenní Sympozium ROUS, kdy na statku u Faflíků  probíhají odpolední rukodělné výtvarné kurzy pro děti i dospělé a každý večer je zajímavý program – divadla, koncerty či jiná kulturní vystoupení. /více v ostatních oddílech našich www/

Zatím úplně novou akcí spolku v r.2015 bylo nastudování pohádky Sůl nad zlato, premiéra  /zároveň i derniéra/ měla neobyčejný úspěch a chystá se tedy další divadelní představení. Možná právě vzniká nová tradice.

Kromě uvedených aktivit se spolek podílel většinovým podílem na vybudování dětského hřiště ve vsi, pořídil měřič rychlosti k silnici, vybavil zdejší kostel hodinovým strojem a stará se o jeho provoz. Podařilo se mu odstranit letitou černou skládku za Rousínovem. Pravidelně pořádáme brigády na úklid veřejného prostranství.

Díky dobrovolnické práci, obětavosti a stálému nadšení svých členů  a ostatních příznivců je spolek Občanské sdružení Rousínov,z.s. jednou z nejdéle trvajících a hlavně fungujících neziskových organizací v širokém okolí a snad takovým ještě dlouho zůstane.

 

 

 

 

Podpořte nás

Děkujeme všem členům a příznivcům Občanského sdružení Rousínov z.s. za nadšení, pomoc a stovky hodin dobrovolnické práce. Díky ochotným lidem jsme uskutečnili mnoho zajímavých a prospěšných akcí, na další se chystáme.

Pokud nás chcete podpořit i Vy, učiňte tak libovolnou částkou na účet občanského sdružení

Poštovní spořitelna     199 452 564/03OO