Změna v dani z nemovitosti

25.01.2005 00:00


Článek: 32267 ; Vydáno: 10.1. 2005 ; Autor: 1050 Tisknuto z : Ministerstvo zemědělství - https://www.mze.cz/

N ovelou ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 338/1992., o dani z nemovitostí dochází k zásadní změně při určení osoby poplatníka
daně z některých pozemků. Další informace naleznete na stránkách ministerstva financí www.mfcr.cz

Novelou ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 338/1992., o dani z nemovitostí dochází k zásadní změně při určení osoby poplatníka daně z některých pozemků.

Nájemce zůstává poplatníkem daně v případě že:

1. pozemky jsou vedeny ve zjednodušené evidenci (nebyla provedena digitalizace katastru)
2. jsou ve správě Pozemkového fondu ČR, Státních hmotných rezerv nebo Fondu národního majetku

Vlastník se stává poplatníkem daně za předpokladu, že jím vlastněné pozemky jsou v katastru, kde již proběhla digitalizace nebo jiná obnova katastrálního operátu (DKM nebo KMD)

Vlastník je postaven do složité situace, kdy má za povinnost do 31.1.2005 zjistit jak jsou jeho pozemky evidovány v katastru nemovitostí, pokud mu vyplyne daňová povinnost - musí podat daňové přiznání, jinak se vystavuje sankcím. Po dohodě s Ministerstvem financí byl posunut termín pro podání přiznání daně z nemovitosti vlastníků výše zmíněných pozemků do 30.4.2005. Další informace naleznete na
www.mfcr.cz.

Jedinou stávající možností jak získat informace o parcele nebo o KÚ, kde došlo k digitalizaci je návštěva příslušného katastrálního úřadu, nebo připojení na internetové stránky ČÚZK, kde se momentálně vytváří jednoduchý přístup k databázi. MZe dále bude informovat zemědělské subjekty, které mají půdu vlastníků v pronájmu, aby vyzvaly vlastníky k podání daňového přiznání v dotčených KÚ a uzavřeli dodatky nájemních smluv v katastrech, kde budou již sami platit daň z nemovitostí.

V ČR je více než 13.000 katastrálních území, přitom digitalizace nebo obnova katastrálního operátu proběhla v cca 25%. Tato KÚ jsou obvykle rozptýlena po celém území daného okresu, takže lze předpokládat, že tento problém se určitě dotkne převážné většiny "velkých podniktů, neboť ty hospodaří i na více než deseti katastrech najednou. (viz Příloha)

Předpokládá se, že vlastníků zemědělské půdy je u nás cca 3-3,5 mil převážně fyzických osob. Převážná část vlastníktů pak patří ke starší generaci a navíc většinou bydlí i stovky kilometrů od místa, kde jim daňová povinnost vzniká.

Příloha: seznam kú, kde již proběhla digitalizace.