Zápis ze schůze výboru OSR ze dne 16.5.2008

16.05.2008 00:00

Přítomni: L.Faflíková, J.Kounovská, J.Šicová, M.Vrábík, M.Vait, L.Čepička, Z.Schäfferová

Hosté: M.Faflík, P.Čepičková. Ing.P.Ferenczy

 

1.

Zhodnocení příloh vypracovaných pro podání grantu, přerozdělení zbývající práce tak, aby žádost o grant byla kompletní v několikatýdenním časovém předstihu před podzimním termínem k odevzdání. Za včasné podání žádosti nadále zůstává odpovědný L.Čepička.

Debaty o provedení rekonstrukce školy se zúčastnil Ing.P.Ferenczy- autor projektu.

2.

J.Šicová – OSR má k dnešnímu datu 34 členů

3.

P.Čepičková se pokusí získat formou sponzorského daru šamotové cihly na výstavbu keramické pece.

4.

Faflíkovi podali dvě žádosti o udělení grantu na letní kulturní aktivity v Rousínově.

Jedné žádosti nebylo vyhověno, o druhé ještě nebylo rozhodnuto.

5.

L.Zahejský v průběhu celého roku získával sponzory, díky jejichž darům je již zcela zaplacen dluh na opravě kostelních hodin.

6.

M.Vrábík a M.Vait zvažují možnost uspořádat v Rousínově „Dětský den“ pro dospělé. Podrobnosti znovu prohovoří 14.6. po skončení Železné soboty. Veškeré nápady, připomínky, tipy na soutěže….jsou vítány. Dojde-li k dohodě, je akce naplánovaná na 19.7.

7.

Došlo k upřesnění některých termínů kulturních a společenských akcí. Jejich aktualizaci ve vývěsce OSR zajistí Z.Schäfferová.

8.

M.Faflík domluví s J.Šicem opravu vývěsky na kostele. Dále je v pořadníku prací oprava a vyčištění starého hodinového stroje a výhledově oprava hasičské stříkačky.

9.

Pro velký zájem Rousínovských o účast na výstavě Albrecht z Valdštejna  a jeho doba,  se v pátek 11.7. uskuteční u Faflíků promítání o přípravě výstavy.

 

Všechny výše uvedené body budou předneseny 17.5.2008 valné hromadě OSR.

 

 

                                                                                       Zapsala: Zuzana Schäfferová

                                                                                       Ověřil: Ladislav Čepička