Zápis ze schůze valné hromady OSR ze dne 14.11.2015

04.11.2015 19:25

Zápis z  valné  hromady  OSR 14.11.2015

Přítomno  :  26  z 35 členů

Omluveno  :  9 členů

 

Program :    1/  Kontrola prezence,  rozdání nových stanov + seznam členů - zvolení výboru, hlasování o novém počtu členů ve výboru

                     2/  Připomenutí a zhodnocení akcí od minulé VH+ akce do jara 2016

                     3/ Finanční situace OSR + žádosti o granty, sponzoři, hlasování o změně placení členských příspěvků

                     4/ Jmenování nového výboru, hlasování o změně názvu OSR, hlasování o nových stanovách

 

Ad1/     Po kontrole prezence zjištěna usnášeníschopnost valné hromady, 26 přítomných z 35 řádných členů

             umožňuje hlasování. Přítomní byli seznámeni s rozhodnutím Mileny Schafferové a Jaroslavy Šicové

            ukončit členství ve sdružení. Od této valné hromady má sdružení 33 řádných členů.


Přítomní odhlasovali počet členů v novém výboru, jednomyslně se shodli, že nadále bude mít výbor 3 členy.

Nato byl předložen seznam členů, v němž každý přítomný označil čárkou 3 jím navrhované kandidáty.

Dále byl rozdán návrh nových stanov / vypracovala L.Faflíková/ k pročtení s tím, že na konci VH bude o přijetí

či nepřijetí či pozměnění hlasováno.

Nové stanovy bylo nutné vypracovat vzhledem k tomu, že sdružení musí do konce 2015 předložit k registraci

jednak změnu názvu na spolek a také nové stanovy.


Ad2/  sobota  9.5. - úklid hřiště, pletí, natírání laviček - proběhlo úspěšně.  Ondra Dykast by tázán,

zasadí-li nový smrček nad rybník, tak jak slíbil při minulé VH. Na jaře ho vysadí.


Sobota  30.5. - Dětský den, organizovala Jana Kounovská. Hry, soutěže - jako každý rok byla akce velmi

                         úspěšná, děti i dospělí spokojeni.


Sobota 4.7. - festival BluesRousFest s podvečerní Kokteil-párty, kterou organizovala rodina Macákových.

                      Kokteily byly nabízeny alko i nealko, u nás první akce toho druhu, Macákovi zazářili - výtěžek

                      po odečtení nákladů byl 1060,-Kč, věnovali OSR.


Festival BRF sice velmi povedený, ale nedostali jsme na něj grant, kromě 5 tis.od fy Froněk, takže příští rok

vynecháme a místo něho bude opět Bazárek. Přítomní odhlasovali jednomyslně. O grant na BRF bylo žádáno

u Středočeského kraje.


Sobota 8.8.  -  slavnost k 145.výročí narození Karla Buriana. Od položení kytky u rodného domku KB, přes

úžasnou přednášku Romana Hartla ve stodole až po koncert Jana Buriana, byla slavnost opět velmi vydařená

a hojně navštívená místními i přespolními. J.Burian věnoval ze svého honoráře 2 tis. OSR. Příští rok slavnost

vynecháme, zas až o kulatém výročí.


Neděle  9.8. - stavění stánků na Rous


Pondělí 10.- sobota 15.8. ROUS 17


Rous si na sebe vydělal, nemuseli jsme nic doplácet. Vřelý dík všem zúčastněným - organizátorům, stavěčům,

lektorům, dámám u kasy, prodavačům ve stánku i těm, kteří svou přítomností podporovali a dodávali lesk festivalu

po celý týden. Velká pochvala Honzovi Mouchovi za zprovoznění dveří u kostela!!


Sobota 12.9. - Mariánská pouť Draci o Drakiádě sice kvůli bezvětří nelítali, všechno ale vynahradilo divadlo,

které vymyslela, nastudovala a všeobecně uchystala Marta Konvalinková. Pohádka Sůl nad zlato v podání

rousínovských umělců /RUm/ měla nečekaně obrovský a zasloužený úspěch. Marta půl roku pečlivě zkoušela,

společně vymysleli scénu i kostýmy. Na představení byla plná stodola nejen místních, ale i nám neznámých lidí

 a všichni se skvěle bavili.

K vidění je video na našich stránkách, fotky ze zkoušek a připravuje se i CD. Marta příští rok nastuduje další kus,

který RUm předvede na ROUSu 18 v pátek 12.8.2016. Z dobrovolného vstupného přibylo do kasy OSR 3500,-Kč.


Dalším dobrovolným seskupením, které v Rousínově vzniklo, je turistický klub KRT /Klub rous.turistů/, podnikl již dvě

vycházky do okolí a hodlá samozřejmě pokračovat. Neofiko vedoucím je Myšák Schaffer.


Sobota 6.11. - hrabání listí kolem školy, přišlo poměrně hodně lidí, velká pomoc Jirky Reicha s traktůrkem.

Jirka Kounovský s Janou rozvěsili světýlka na vánoční strom nad rybník, všechna svítí, tak máme připraveno.


Sobota 28.11. -  vineme adventní věnce v hospodě tak jako každý rok. Jirka Reich doveze chvojí, J.Kounovský

se pokusí o jmelí v lese, Markéta Endrštová má připraveny ozdoby a veškerý materiál, Jitka Mouchová opět povede kasu.

Vpodvečer tutéž sobotu cca v 17.30 budeme rozsvěcet vánoční strom. Koledy přijedou zahrát a zazpívat

Milan a Ella Zimmermannovi z Rakovníku.


Pátek  18.12. cca od 10h uklízíme a zdobíme kostel před vánočním koncertem.


Sobota 19.12. od 18 h vystoupí v kostele opět Sine Nomine s vánočním programem. Bude podáván čaj+šťáva + rum.


Místo obvyklého živého betlému letos chystáme výstavu domácích betlémů. Všichni vyzváni, aby nosili k Faflíkům

betlémy, andělíčky apod., které v kostele před koncertem nainstalujeme a ihned po něm zase vrátíme.

Přítomní informováni, že Honza Jungmann bude z překližky tvořit velký betlém, který snad bude již na tyto vánoce hotov.


Sobota 30.1.2016 - Masopust v Rousínově. Hrát bude opět Ríša Svítil, poprvé bude vyvolávač - Jirka Endršt.

Byl ustanoven ženich - J.Šotková a nevěsta O.Dykast.

 

Ad3/  Finanční situace OSR - na účtu v současnosti  77 400,-kč, nutno ještě doplatit truhláři 33000,- za okna ve škole,

dále budeme platit část vyvložkování komínů.


Žádosti o granty v r.2015 -  na MK ČR prostř.NPÚ o 80 000,-Kč na zbytek oken ve škole /rozpočet na zbytek 103 000,-Kč/.

Okna jsou už ve škole hotová, jen je osadit. Do Nadace Via - Zuzka požádala o necelých 22 000,-Kč na kostýmy

pro Martino divadlo, uspěla, grant přiznán v plné výši.

Do Nadace FO požádala L.Faflíková na vyvložkování  komínů, rozpočet cca na 60 000,-Kč. Přiznáno 25 000,-Kč,

tudíž vyvložkujeme jen jeden.

 

V pondělí 6.11. přijdou z fy obhlédnout, který komín se bude vložkovat. Na Středočeský kraj podána žádost

o grant na BRF,nevyhověno.


Letošní sponzoři - JUDr.Broňa Gembčíková  5 000,-Kč

                                                Fy Froněk   -   5 000,-Kč

                                                  OÚ Slabce -  2 000,-Kč na masopust + 5 000,- na ROUS

                                       Pivovar Bakalář   -   6 150,-Kč /5 sudů+slunečníky/

                                                   Macákovi   - 1 060,-  Kokteil párty

                                          M.Konvalinková -  3 500,- dobrov.vstupné divadlo

                                             Honza Burian  - 2 000,- z honoráře na slavnosti


L.Faflíková zkusí požádat OÚ Slabce o příspěvek na adventní věnce a vánoční koncert. L.Faflíková informovala

o změnách v MAS Rakovnicko, kam vloni OSR vstoupilo. Jednomyslně odhlasováno, že sdružení z MAS vystoupí,

není patrný žádný prospěch pro OSR teď ani v budoucnu, jen bychom platili 2 000,- ročně členský přísp..

L.Faflíková předložila přítomným návrh na změnu v placení čl.příspěvků, který jim předem vyložila v mailu

Dosavadních 400,-/os/ ročně se ruší. Ročně zaplatí každý člen fixní částku 300,-Kč na účet sdružení do konce

února příslušného roku. Další složkou příspěvků je částka 500,-Kč, kterou si ale člen může odpracovat na brigádách

či akcích sdružení s tím, že 1hod má cenu 25,-kč. Každý tak buď odpracuje 20hod ve prospěch sdružení nebo zaplatí

jednorázově 500,-Kč nebo doplatí ke konci kalend.roku alikvotní část, kterou neodpracoval.

Hlasování :  pro 24

                  proti 1

                  zdržel se 1

Návrh na nový systém čl.poplatků byl schválen, platit bude od 1.1.2016.


Ad 4/  Hlasováno o nových stanovách, novém názvu OSR a novém výboru.


Všechna tři hlasování jednomyslně podpořila předložené návrhy.


Byly schváleny nové stanovy OSR.


Byl schválen nový název, a to Občanské sdružení Rousínov, z.s.


Byl schválen nový výbor spolku, ve složení  JUDr.Ludmila Faflíková - předseda

                                                                      Mgr.Zuzana Schafferová - místopředseda

                                                                       Ing.Jitka Mouchová - hospodář,účetní

 

Zapsala  :  L.Faflíková

Ověřila  : Z.Schafferová