Zápis ze schůze valné hromady OSR ze dne 5.10.2013

04.11.2015 19:22

Zápis z valné hromady OSR  z 5.10.2013

 

Prezence :  přítomno  24 čl. z 34 registr.

 

Program  :  1/ zhodnocení činnosti od min.VH 4.5.2013

                  2/ připravované akce do konce r.13 + masopust

                  3/ finanční situace sdružení, žádosti o granty

                  4/ škola – smlouvy o půjčkách, další využití budovy

                  5/přijímání nových členů

 

 

Ad1/   uspořádali jsme následující akce :  1.6. Dětský den

                                                             6.7. Bazárek / do kasy OSR 1.650,-kč/

                                                             3.8. Slavnost k 15.výr.založení OSR

                                                             4.8. stavění stánků pro ROUS

                                                             5.-10.8. ROUS 15

                                                             30.8. koncert Gripeds

                                                             6.9.koncert Z davu

                                                             7.9. pouť

Všechny akce byly úspěšné,velké  díky pořadatelům, dobrovolníkům, všem, kteří se nezištně podíleli ..

ROUS neprodělečný,  +365,-Kč !!

Zvukaři od příštího roku chtějí nejméně 2.000,- za večer.

 

Možná podražíme keramiku, snad jen pro dospělé.

 

Ad2/  do konce 2013  připravujeme  :

Sobota  30.11.  od 14h vinutí adventních věnců v sále ROUSpody

                       od 17.30  rozsvěcení vánoč.stromu, krátký program

 

Sobota buď  14.12. nebo  21.12.  vánoční koncert v kostele – upřesníme

 

Zač.r.2014  -  Masopust -  datum upřesníme

 

Ad 3/  K dnešnímu dni na účtu OSR  cca 87000,-Kč, v pokladně  10500,-Kč.

-žádali jsme u Středočeského kraje na kulturní akce,  dotace letos vůbec nebyly přidělovány, veškeré prostředky šly na povodně

-od MK ČR dostalo v tomto roce OSR  80000,-Kč na obnovu oken ve škole

-byl čerpán grant Nadace OF /přidělen na podzim 2012/na obnovu oken ve škole ve výši 40000,-Kč

V současné době  opraveno 18 venkovních oken, 16 vnitřních, zbývá opravit 6 venkovních a 8 vnitřních v hodnotě cca 35000,-Kč.

Letos jsme požádali do Nadace OF /program Opomíjené památky/ o 41000,-Kč na opravu okapů.

 

Ad 4/  Smlouvy s věřiteli, kteří půjčili peníze na koupi školy v r.2008, budou prodlouženy na další 3 roky s tím, že postupně budou dluhy umořovány.

Čepičkovým byla letos jejich pohledávka ve výši  45000,-Kč vyplacena, neboť z OSR vystoupili.

 

Přítomní členové jednomyslně odhlasovali, že za letošní rok bude zbývajícím věřitelům proplacena částka odpovídající 15ti procentům z jimi vložených prostředků, tedy 39075,-Kč.

Všichni věřitelé se svých splátek vzdali ve prospěch manželů Macákových, kteří v současnosti hotovost nutně potřebují.

Jednotlivé pohledávky , z nich 15procent :

Macákovi     100000,-          15000,-

Záhejský      100000,-          15000,-

Mouchovi       20000,-            3000,-

Schafferovi     20000,-            3000,-

Endrštovi       10000,-             1500,-

Viktorová         5000,-               750,-

Faflíkovi           5500,-                825,-

                    260500,-            39075,-

 Přítomní členové informováni o půjčce Michala Faflíka ve výši 74426,-Kč v průběhu let 1998 a 99 OSR, která se převádí od té doby v účetnictví z roku na rok, nebyla však písemně potvrzena.

Přítomní členové jednomyslně odhlasovali souhlas s tím, že dluh bude písemně uznán jako závazek OSR vůči manželům Faflíkovým.

 

Přítomní členové jednomyslně odhlasovali souhlas s tím, aby byla rozpracována myšlenka zřízení denního stacionáře pro seniory v přízemí školy v Rousínově.

 

Ad 5/  Přítomní členové jednomyslně odhlasovali přijetí manželů Dykastových z Rousínova za členy OSR.

Pro další přijímání členů vytvoří výbor OSR podrobnější pravidla než jsou ve stanovách .

 

Zapsala  :  L .Faflíková                     Ověřila :  Z.Schafferová