Zápis ze schůze valné hromady OSR dne 28.12.2009

28.10.2009 00:00

1.

L.Faflíková nastínila téma k zamyšlení – přemístění kontejnerů na tříděný odpad z dětského hřiště. Po mnoha stížnostech občanů se OSR pokusí pomoci střediskové obci najít pro kontejnery vhodnější místo. Přítomní podali dva návrhy – u kravína při výjezdu z obce nebo u garáží při vjezdu do Chaloupek. Do příští schůze zjistíme, komu patří oba pozemky.

2.

 Protože se na dnešní schůzce sešla většina členů OSR (nepřítomní se předem omluvili), dohodli jsme se, že tuto schůzku změníme ve schůzi valné hromady OSR. O návrhu bylo hlasováno: 25 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování

3.

M.Schäffer  informoval o zprovoznění měřiče rychlosti na silnici procházející středem obce.Celkovou částku 148 976 Kč je třeba uhradit do konce roku.

Podal návrh na tento způsob financování:

116 000 Kč zaplatíme z grantu bezpečnostních opatření Středočeského kraje, 32 976 Kč si OSR půjčí od rodiny Schäfferů (na základě smlouvy o půjčce) . Dluh bude zaplacen do roku 2011 ze sponzorských darů, které OSR průběžně získává. První sponzor již přislíbil za tímto účelem zaslat 13 000 Kč.

Hlasováno : 25 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 

4.

L.Čepička zahájil diskuzi o využití školy a získávání grantů.

      Vysvětlil, že škola je chráněný objekt a její oprava bude vyžadovat určitá omezení. Malé granty pro nás nejsou příliš vhodné, protože také vyžadují spoluúčast , neseženeme firmu, která by byla schopná toto zainvestovat, přičemž se bude jednat o opravu pouze dílčí.Upřednostnil by žádost o grant z fondů EU, pokud nebudeme úspěšní, teprve pak se soustředit na „malé granty“. Hlasováno o tom, že přednostně budeme žádat o grant z fondů EU:

      22 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování

      Po předchozích zkušenostech s vypracováním grantu podala L.Faflíková návrh, abychom tentokrát svěřili úkol firmě, která se zabývá podáváním grantů. Doposud se o vypracování žádosti o grant snažil L.Čepička.

      O návrhu hlasováno: 25 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

      Výbor OSR se sejde 9.1.2010 a zjistí kontakty na firmy, které by pro nás mohly

      vypracovat žádost o grant z fondů EU.

      P.Čepičková vyrobí do příští schůze několik výtvarných návrhů na logo školy, o výsledné podobě bude hlasováno

      Pod vedením Dr.Ladislava Čepičky proběhla  svod-analýza o využití školy.

      Podávány návrhy na název projektu: Škola Rousínov, Komunitní centrum, Sýpka, Kulturní centrum, Rousínovské centrum, Rousínovská škola řemesel, Rouscentrum.

Na základě hlasování vybrán název Kulturní centrum

      Podávány návrhy na využití budovy: škola řemesel, klubové kino, ubytování, muzeum, obchod, galerie, knihovna, konzum, internetové centrum, pivovar, pekárna, moštárna, vinárna

Na základě hlasování vybrány následující návrhy: škola řemesel, ubytování, muzeum, internetové centrum, pekárna, moštárna

 

 

 

 

                                                                        Zapsala:  Zuzana Schäfferová

                                                                        Ověřila: Ludmila Faflíková