Zápis ze schůze valné hromady OSR ze dne 23.4.2011

21.10.2011 21:40

Zápis ze schůze valné hromady OSR 23.4.2011

 

Přítomni:   25 členů OSR – viz prezenční listina

 

1. členství v OSR

L.Faflíková informovala o změnách v počtu členů OSR. O ukončení členství požádali Pavlína a Ladislav Čepičkovi, Irena Vinterová a Stanislav Šorel . Dále hlasováno o tom, zda  přijmout Kateřinu Kounovskou (hlasováno 24 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování). Výbor OSR nebyl doplňován za L.Čepičku, protože na podzim se bude volit po 4letém fungování výbor nový.

Všichni přítomní byli vyzváni, aby urychleně zaplatili členské příspěvky, pokud tak již neučinili v řádném termínu do 31.3.2011.

O dalším členství v OSR těch členů, kteří se již delší čas neúčastní činnosti sdružení ani valných hromad ani neplatí příspěvky, bude hlasováno na podzimní valné hromadě poté, co budou vyzváni L.Faflíkovou, aby se k členství sami vyjádřili.

 

2. hřiště

Pokračujeme v úpravách povrchu, odstraňování živého plotu a betonujeme sloupky pro drátěnku. Máme k dispozici 70 000 Kč z Nadace VIA. Městys Slabce se chce na obnově hřiště podílet, proto požádal o grant na herní prvky. Výsledky grantového řízení se dozvíme na konci dubna. Jako jediné vhodné místo pro herní prvky určil Národní památkový ústav parčík nad hřištěm. Některé porosty (určené k odstranění bez náhrady) již městys odstranil na vlastní náklady, také vybagroval odvodní strouhu a přistavil kontejner na rostlinný odpad. L.Faflíková velmi pozitivně hodnotila spolupráci s novým starostou p.Štillerem i s místostarostou M.Rohlou.

 

3. kontejnery

V loňském roce pomáhalo OSR najít vhodnější umístění pro kontejnery na tříděný

odpad než u hřiště. Nově vybrané místo na návsi městys upraví tak, aby kontejnery byly za živým plotem, a podloží zpevní panelem tak, jak bylo požadováno po předchozím starostovi.

 

4. granty

V žádostech o granty jsme letos nebyli příliš úspěšní. Nebylo vyhověno naší žádosti o finance z fondů EU na opravu školy. Taktéž jsme neuspěli se 4 žádostmi v Nadaci ČEZ na opravu školy a kulturní akce. Výsledky ze Stř.kraje se dozvíme v červnu. Oslovujeme sponzory, zatím jsme získali 30 000 Kč od Jana Mandause, který je v přátelském vztahu s Faflíkovými a již loni sdružení věnoval stejnou částku.Od Úřadu Městyse Slabce máme přislíbeno obvyklých 5000kč.

 

5.  plánované akce v roce 2011

11.6. dětský den

2.7. bazárek

6.8. Burian

8.-13.8. sympozium

26.8. Z davu, Dlouhej kouř

10.9. pouť

prosinec   -  adventní věnce

                -  vánoční koncert (?)

 

Předběžný podrobný  program sympozia, poutě a ostatních akcí najdete na našich stránkách,viz níže.

 

6. nový vzhled internetových stránek

Stránky vytvořil, aktualizuje a jejich provoz platí M. Schäffer.

M.Schäffer vyzval přítomné, aby sledovali nové stránky a případné návrhy na změny nebo aktualizace mu posílali na mail. Adresa stránek zůstává stejná www.rousinovurakovnika.cz

 

7. logo

Ve vývěsce i na internetových stránkách byly měsíc k nahlédnutí čtyři návrhy na logo pro OSR. Hlasováno: 1.návrh 13 hlasů, 2. návrh 1 hlas, 3.návrh 5 hlasů, 4. návrh 7 hlasů.

Pokud do podzimní schůze valné hromady nikdo nesežene žádné další návrhy, stane se logem první návrh – věž kostela v kulatém rámečku.

 

9. pronájem školy

Od 24.5. – 7.6.2011  bude v Rousínově ČT natáčet film s názvem „Vůně kávy“.

Přítomní hlasovali, zda souhlasí, aby byla v případě zájmu filmařů pronajata část budovy školy jako kostymérna. (25 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování).L.Faflíková příp. uzavře s ČT řádnou smlouvu o pronájmu.

Bližší údaje o filmování v Rousínově jsou k přečtení na úřední tabuli v Rousínově a na vývěsce OSR, příp.dotazy zodpoví Faflíkovi.

 

                                                                       Zapsala: Zuzana Schäfferová                                                                       

                                                                       Ověřila : Ludmila Faflíková