Zápis ze schůze valné hromady OSR 21.3.2009

21.03.2009 00:00

 

Přítomni: z 37 členů přítomno 25   - viz prezenční listina

 

1.

Zvolena mandátová a návrhová komise : Z.Schäfferová, J.Šicová, J.Mouchová

2.

Valná hromada se dohodla na zvýšení členských poplatků na 200 Kč ročně za člena (z původních 100 Kč ročně). O návrhu bylo hlasováno (  24  pro, 1 proti, 0 se zdrželo).

Příspěvky je nutné zaplatit nejpozději do 19.4.2009

3.

Během schůze byl sepsán seznam členů a kontaktů na ně (adresa, mail, tel), pro zlepšení komunikace v rámci sdružení.Seznam je uložen u Faflíků.

4.

J.Mouchová přednesla zprávu o hospodaření OSR za rok 2008

5.

L.Faflíková – informace o škole

- budova školy byla zapsána na seznam národních kulturních památek

- její koupě proběhne ve dvou splátkách, letos bylo zaplaceno 300 tis.Kč, na tuto částku se složili jednotliví členové OSR (poděkování konkrétním osobám), zbylých 200tis.Kč je nutno zaplatit do konce roku 2009, finance se pokusíme získat z benefičních koncertů

- granty na opravu školy z fondů EU nadále sleduje L.Čepička, výzva zatím nebyla vypsána

6.

Z.Schäfferová zrekapitulovala kulturní akce pořádané v loňském roce, navrhla akce na letošní rok. Přečetla stanovisko k výrokům paní hostinské Uhrové. Informovala o možnosti získat na kulturní akce peníze z grantu Pošt.spořitelny a ČSOB nadace VIA . Přítomní navrhovali další činnosti, které by bylo dobré do žádosti o grant zařadit : ušít kostýmy na masopust, pronajmout, opravit a používat jako klubovnu volební místnost v hostinci, zasadit památnou lípu, instalovat informativní tabule Památková zóna před vjezd do obce, opravit kapličku, opravit okapy na škole…..návrhy zpracuje a žádost o grant podá Z.Schäfferová, L.Faflíková, J.Mouchová

7.

L.Faflíková přečetla odpovědi pana starosty na naše dopisy – na instalování radaru v Rousínově se Slabce nebudou podílet vzhledem k malému provozu, kulturní činnost v Rousínově podpoří částkou 5 000 Kč

8.

M.Schäffer podrobně informoval o vypracování žádosti o grant na instalování radaru při vjezdu do Rousínova v obou směrech. Může nám být poskytnuta dotace max.80% , zbývajících 20% si musí zajistit sdružení. Poskytl k nahlédnutí kopii vypracované žádosti, která zůstane uložena u Faflíků. Žádost podá M.Schäffer.

9.

Na základě hlasování valné hromady byli přijati do OSR noví členové Tereza Černovská a Radek Loukota z č.p.18 (  25 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

                                                                     Zapsala: Zuzana Schäfferová

                                                                     Ověřil : Ladislav Čepička