Zápis z valné hromady OSR ze dne 3.4.2010

03.04.2010 00:00

 

Přítomno  :    29 členů z celkového počtu 38

                        

 

Program :    1.   akce v roce 2010

                    2.   hospodaření – možnosti financování,

                          členské příspěvky na r.2010

                          žádosti o granty

                     3.  další postup při opravě a využití školy

                     4.   umístění kontejnerů

 

Valnou hromadu vedla předsedkyně L.Faflíková.

 

1.

Masopust proběhl velmi úspěšně 6.2., mnoho masek, příznivé ohlasy účastníků i v regionálním tisku

Dětský den – bude 12.6.2010, hlavní pořadatelka Jana Kounovská, z masopustní kasičky obdržela 1500,- Kč

17.7. (sobota) v Kostelíku pořádá místní občanské sdružení Irské odpoledne, srdečně nás zvou

sobota 7.8.- slavnost ke 140.výročí narození operního pěvce Karla Buriana, přítomní seznámeni s předpokládaným programem i s tím, že OSR prostřednictvím Z.Schäfferové požádá o grant

9.-14.8. proběhne ROUS 12 na Statku u Faflíků, program jako každoročně - odpoledne řemeslné kurzy, večer koncerty, divadla – hlavní pořadatelka L.Faflíková

sobota 21.8.  -  bazárek ve Stodole u Faflíků

sobota 28.8. -   vystoupení kapely Grippeds ve stodole, školní skupina z ZUŠ Rakovník

sobota 11.9. -   Mariánská pouť – odpol.pouštění draků za hřbitovem, poté divadlo, či jiný program, večer taneční zábava v hospodě

-     během června a července bude vyhlášena brigáda na úklid školy tak, aby v ní mohla

       proběhnout výstava v rámci Burianovy slavnosti

 

Další akce jako je vinutí adventních věnců, vánoční koncert Křiv.hudců, budou včas oznámeny ve vývěsce.

 

Přítomní členové sdružení souhlasili jednomyslně se všemi akcemi.

 

2.

Jitka Mouchová  nepřítomna, stručnou zprávu přečetla L.Faflíková.

Na účtu OSR je 4.060,-Kč, přibudou členské příspěvky, od soukromého dárce přislíbeno 30tisíc, 5tisíc snad od OÚ Slabce.

 V nejbližší době bude nutno zaplatit pojištění školy a zálohu na elektřinu.

Zuzka Schafferová podává několik žádostí o poskytnutí grantů na různá místa.

Z.Schäfferová osobně poreferovala o již podaných žádostech i zatím připravených. Podává žádost na pořádání kulturních akcí a úpravy veřejného prostranství.

 

 

 

Přítomní členové OS byli vyzváni, aby se sami angažovali ve shánění finančních prostředků pro potřeby sdružení, neboť jeho činnost je naprosto závislá na darovaných financích.

Nebyly žádné další připomínky.

 

3.

L.Faflíková seznámila přítomné s tím, že po mnohých jednáních a schůzkách byly vyzvány tři firmy zabývající se zpracováním žádostí o granty z programu SROP o vypracování nabídky. Všechny tři nabídky dala k nahlédnutí.

Jako nejpříhodnější pro potřeby a možnosti sdružení se jeví nabídka od fy Wisdoma, jejíž finanční požadavky byly cca 20tis.za vypracování žádosti., což bylo zdaleka nejméně a v neposlední řadě se jedná o kolegy dr.Macákové z VŠE, takže je osobně zná.

Hlasováno bylo jednomyslně ve prospěch fy Wisdoma.

 

Dále byli přítomní seznámeni s tím, že L.Faflíková, M.Faflík a T.Oliva navštíví p.ředitele Poštovní spořitelny P.Cihelníka ohledně možností poskytnutí úvěru, půjček apod..

 

 Vzhledem k finanční náročnosti projektu na školu ve výši cca 16mil.Kč a tudíž i vysoké spoluúčasti a všeobecné podpoře menším projektům, navrhla L.Faflíková po předchozím projednání ve výboru sdružení, aby celý projekt byl rozdělen na několik fází, přičemž žádost podávaná Wisdomou bude vypracována na cca na 5mil.a bude zahrnovat rekonstrukci přízemí a 1.patra školy.

Projekt by měl řešit elektroinstalaci v celém objektu, přívod vody a kanalizaci.

V přízemí by se nacházel krámek s upomínkovými předměty, regionálními výrobky apod.,výtvarná dílna, kuchyň pro příležitostnou potřebu ubytovaných v prvním patře.

V prvním patře by tedy bylo ubytování v několika malých pokojích a jedna větší ubytovací místnost pro více lidí.

První a druhá půda by byly zatím ponechány, jak jsou.

Bylo hlasováno o možnosti rozdělení projektu do etap – jednomyslně všichni pro rozdělení.

Dále bylo hlasováno o náplni první etapy – opět jednomyslně schváleno.

 

L.Faflíková navrhla po předchozím projednání ve výboru vznik pracovní skupiny, které by valná hromada udělila zvláštní mandát k veškerým jednáním, která se budou týkat podání žádosti o přidělení grantu z SROP, finančnímu zajištění projektu.

Přítomní členové jednomyslně odhlasovali vznik pracovní skupiny a rozsah mandátu.

Do pracovní skupiny se přihlásili Ludmila a Michal Faflíkovi, Zuzka a Michal Schäfferovi, Libuše a Václav Macákovi, Jana Kounovská, Miroslav Vrábík, Miroslav Vait.

O zásadních krocích pracovní skupiny budou členové OSR informováni ve vývěsce, příp.na valné hromadě.

 

4.

Přítomní se dohodli na třech vhodných místech pro přesun kontejnerů. Konkrétní stanoviště bude určeno po dohodě s Městysem Slabce a památkáři.

 

Zapsala L.Faflíková

Ověřila  Z.Schäfferová