Studny, odběr vod

11.02.2007 00:00

  !!! POZOR !!! Informace uvedené na této stránce se netýkají fyzických osob nepodnikajících:

Majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti (např. i zalévání zahrady ze studny), jejichž studna byla vybudována do roku 1955.

Majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti, jejichž studna byla vybudována po roce 1955 a povolení k odběru obdrželi, popř. mohou doložit jeho vydání.

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí

Bezplatná informační linka 800 101 197

 

Odběr podzemních a povrchových vod

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona (viz menu Dokumenty) nebo podle předchozích právních předpisů.

Povolení k odběru povrchové vody není třeba, pokud k odběru nevyužívá zvláštního technického zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii.

Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou jako „zboží“ (např. vodárenskou společností, která si pro svoji činnost povolení zajišťuje sama, apod.)

Vodoprávní úřad je část obecního/městského/krajského úřadu (většinou se jedná o odbor životního prostředí), který má na starosti vodní hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání povrchových nebo podzemních vod jsou v prvním stupni příslušní k rozhodování buď obecní/městské nebo krajské úřady.

Povrchová voda je voda, která se přirozeně vyskytuje na zemském povrchu (řeky, potoky, rybníky, jezera, voda v odstavných ramenech vodních toků, apod.), popř. po přechodnou dobu může téci i pod povrchem (např. zatrubněný potok), nebo naopak v nadzemních vedeních (např. akvadukt)

Podzemní voda je voda, která se přirozeně vyskytuje pod zemským povrchem v zemských dutinách a zvodnělých vrstvách. Podzemní voda se může jímat ve studních či vrtech (typy studní: kopaná studna, vrtaná studna, zářezy apod.).

Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se může dotýkat např. následujících subjektů:

    * drobných živnostníků – zahradnictví, myčky, čištění ulice apod.

    * fyzické osoby v zemědělských usedlostech  – dobytek, chov drobného zvířectva, zalévání, mytí apod.

    * zemědělců – zavlažování, napájení zvířat

    * rybníkářů – odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží

    * provozovatelů veřejných koupališť (napouštění)

    * provozovatelů lyžařských areálů (zasněžování = výroba sněhu vodními děly)

    * fyzických osob – odběr podzemní vody (pitné či užitkové účely); odběr povrchové vody (zalévání, WC, apod.)

    * a dalších.

 

Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě:

    * fyzické osoby až 50 000 Kč

    * právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč

 

Vypouštění odpadních vod

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona (viz menu Dokumenty) nebo podle předchozích právních předpisů.

Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (např. odváděny do veřejné kanalizace nebo vyváženy ze žumpy apod.) kanalizační společností, která má povinnost zajistit si pro svou činnost příslušné povolení.

Vodoprávní úřad je část obecního/městského/krajského úřadu (většinou se jedná o odbor životního prostředí), který má na starosti vodní hospodářství. Podle druhu a způsobu užívání povrchových nebo podzemních vod jsou v prvním stupni příslušní k rozhodování buď obecní/městské nebo krajské úřady.

Odpadní voda je voda, která byla použitá v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických nebo jiných stavbách, dále voda použitá v zařízeních nebo dopravních prostředcích, a má změněnou jakost (tzn. složení nebo teplotu). Může to být i jiná voda odtékající z výše uvedených staveb nebo zařízení či dopravních prostředků, pokud může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jedná se např. o vodu z WC, myčky, pračky apod.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových vod se tak může dotýkat např. následujících subjektů:

 

    * drobných živnostníků – předčištěné odpadní vody (např. vody z technologie, myčky aut, penziony, malé čistírny odpadních vod apod.);

    * obcí - čistírny odpadních vod;

    * fyzických osob – domovní čistírny odpadních vod apod.;

    * a dalších.

 

Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě:

    * fyzické osoby až 50 000 Kč

    * právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k vypouštění odpadních vod do v od povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále.

Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která nabyla právní moci až po 31.12.2001, jsou také stále platná.

Právní moc by měla být vyznačena na konkrétním povolení. V případě pochybností o datu nabytí právní moci je třeba obrátit se na příslušný vodoprávní úřad, resp. na orgán, který povolení vydal.

Zánik povolení k vypouštění odpadních vod se tedy nevztahuje na:

·        povolení vydaná od 1.1.2002

·        povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale právní moci nabyla až po 31.12.2001