Památková zóna

10.06.2004 00:00

 

Milí obyvatelé, chalupáři a milovníci Rousínova!

 

Víme, že se nedávno ve vsi podepisovala petice proti vyhlášení vesnické památkové zóny. Nemohli jsme ji podpořit svým PRO ani PROTI, protože nevíme, jaký přesný dopad by to pro Rousínov mělo. Svůj názor jsme nechtěli tvořit na základě nějaké fámy ( ten říká, že bychom museli… a ten si myslí, že bychom nesměli…atd.) , ale oslovili jsme odborníky.Odpovědi se nám dostalo od Ing. Arch. Jana Pešty, autora Encyklopedie českých vesnic ( též autora článku o Rousínovu v časopise Chatař-chalupář). Naše otázky a jeho odpovědi Vám nabízíme v plném znění-pro případ, že byste toho o památkových zónách věděli tak málo jako my.

 Zuzka a Myšák                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

         *  Dopis redakci Chatař-chalupář

 

 

Vážená redakce!

Jelikož jste nám loni velmi rychle a vstřícně pomohli řešit problém s vlastnictvím a opravou plotu, obracíme se na vás s důvěrou znovu. Tentokrát se naše dotazy týkají vyhlášení památkové zóny na celou naši obec a přilehlé louky.

 

Popis obce:

Jedná se o Rousínov u Rakovníka. Založen byl asi ve 13.st., má pravidelnou čtvercovou náves, není zde vodovod, kanalizace, ani žádná novější zástavba z dob socialismu (samoobsluha, bytovky apod.) Rousínov má necelou stovku obyvatel v 90 domech - všechna stavení jsou udržovaná, kostel a fara se stodolou byly vyhlášeny kulturními památkami. Rousínov spadá pod střediskovou obec Slabce. Další informace na internetové adrese http"//mujweb.cz/www/schmi

 

      Jsme samozřejmě toho názoru, že vše cenné a hezké si zaslouží ochranu. Nicméně nevíme,

co taková ochrana obnáší pro jednotlivé vlastníky nemovitostí. Obecní úřad už vede nějaká

jednání a obyvatelstvo z nedostatku informací propadá panice, že případné komplikace (zákazy památkářů) převýší výhody (dotace) plynoucí z ochrany naší obce. Velmi by nám pomohlo, kdybychom znali odpovědi na následující otázky.

 

1.

Zda obyvatelé mohou ovlivnit vyhlášení památkové zóny, nebo zda ji vyhlašuje stát na základě vlastního uvážení.

 

2.

Jaké jsou zásady ochrany v památkových zónách (výhody a nevýhody)

 

3.

Zda jsou jednotné podmínky ochrany pro všechny památkové zóny v ČR, nebo zda se specifikují pro každé území.

 

4.

Jak se liší ochrana památkové zóny, kulturní památky, hodnotného objektu... .atd.

 

5.

Mají památkové zóny nějaký nárok na dotace? V jaké výši?

 

Předem děkujeme za Vaše odpovědi nebo informaci o tom, kde je nalézt.

 

                                                                                                                                              Schäfferovi

 

 

        *  Odpověď

 

 

 

Odesílatel "Ing. Arch. Jan Pešta" pesta@stc.npu.cz

 

 

 

Dobrý den,

dostal jsem Váš e-mail od redakce časopisu Chatař chalupář, s nímž dlouhodobě spolupracuji. O vesnických památkových zónách (včetně Rousínova) mám poměrně přesné Informace, protože touto problematikou se intenzívně zabývám - zpracovával jsem návrhy na prohlášení VPZ ve středních Čechách a pro některé vesnice jihočeské a východočeské.

Rousínov byl jako potenciální památková zóna vy tipován již v minulosti správou ChKO Křivoklátsko (spolu s několika dalšími lokalitami v okolí), k jejímu vyhlášení ale nedošlo. Když se v roce 1995 vyhlašoval soubor prvních vesnických památkových rezervací (VPR) a vesnických památkových zón (VPZ), nebyla bohužel mezi nimi žádná z oblasti Rakovnicka, ani Křivoklátska. Nejbližší jsou až v povodí Berounky na severním Plzeňsku - Hlince, Jarov, Lhota u Chříče a Studená. Proto když se po roce 1998 hledal soubor potenciálních nových vesnic k ochraně, bylo Rakovnicko zastoupeno nejvíce návrhy (není to náhodné, okres Rakovník patří co do lidové architektury k nejpestřejším oblastem v Čechách - střetávají se zde nejméně čtyři základní typy vesnic a lidové architektury. Volba padla též na Rousínov, který je

cenný zejména z urbanistického hlediska - svou obrovskou vrcholně středověkou návsí. Takových vesnic je sice v okolí Rakovníka více, ale prakticky všechny byly již více či méně poznamenány novodobou výstavbou (o níž píšete), zatímco Rousínov si kromě nenarušené středověké dispozice, hmotové struktury a řady "tradičních" objektů. uchoval také skvělé panorama a vůbec polohu v krajině, což vyniká zejména v pohledu od severu. Pro Vaší Informaci - kromě Rousínova byly na Rakovnicku navrženy ještě Skryje (příklad vesnice s roubenou zástavbou povodí Berounky), Mutějovice (chmelařská vesnice z opukové oblasti Džbánu), dále Krty (německá vesnice z oblasti Jesenicka) a Vrbice (německá chmelařská vesnice). Vy tipován byl též Branov, Kostelík a Skřivaň, ty ovšem z kapacitních důvodů. nebyly podány.

 

A nyní k Vašim dotazům.

 

ad 1) Památkové zóny vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR na základě návrhu Národního památkového ústavu. Hlavním kritériem by měla být celková

architektonická hodnota lokality. Přihlíží se ovšem též ke stanovisku vedení obce (zastupitelstva). Návrh VPZ byl projednán v loňském roce a byl

schválen.

 

 

ad 2) Podle zákone je nutné veškerou stavební činnost na území VPZ realizovat na základě Závazného stanoviska městského úřadu v Rakovníku, pro který zpracovává podklady národní památkový ústav - územní odborné pracoviště středních Čech. V praxi to znamená o jeden papír ke stavebnímu povolení navíc. Obecně platí, že v rámci VPZ je nutné respektovat určitá architektonická a materiálová pravidla, která by měla vést k zachování

(resp. zlepšení) vzhledu vesnice. Každý objekt se ovšem posuzuje individuálně, v závislosti na jeho skutečné architektonické či památkové hodnotě a jeho poloze v rámci vesnice. Samozřejmě na jednu stranu se to může zdát jako určité omezení, na druhou stranu to lze brát jako výhodu - zamezí se tím nejrůznějším stavebním "výstřelkům", které pak hyzdí tvář vesnice (a tedy i prostředí, v němž žijeme nebo se rekreujeme). Navíc památkový ústav Vám poskytne ze zákona bezplatné informace a konzultace ohledně vhodného architektonického řešení, technologie oprava pod. Asi nemá smysl psát "moralizující" věty o naší odpovědnosti vůči budoucím generacím.

 

 

 

ad 3) Pro vesnice nejsou stanovena žádná obecně závazná pravidla, stejně jako pro jednotlivé objekty v rámci vesnic (nelze např. posuzovat stejně dům na návsi naproti kostelu a parcelu na okraji obce, mimo hlavní pohledové směry). Obdobně nelze posuzovat vesnici v Podkrkonoší s vesnicí na Rakovnicku. Každá vesnice a každá stavba je originál. Obecné podmínky nejsou stanoveny ani ve vyhlášce, podle které se pam. zóna vyhlašuje.

 

ad 4) Ochrana se liší podle skutečné hodnoty objektu. V případě "běžných" tradičních domů. jde zejména o exteriér ve vztahu k památkové zóně, resp. k veřejnému prostranství (okna, střešní plášť), u autenticky dochovaného domu mohou být požadavky např. na respektování dispozice.

 

ad 5) Všechny objekty, které leží na území VPZ a jsou kulturními památkami mají kromě jiných dotací nárok na příspěvek z Programu péče o vesnické 

 

památkové rezervace a zóny. V letošním roce lze poprvé příspěvek čerpat i na objekty které nejsou kulturními památkami, ale jsou ve vlastnictví obcí. Doufejme, že časem dojde i na objekty- ostatní. Proto je pro majitele výhodné, když se po vyhlášení VPZ co nejvíce objektu "zapíše" - prohlásí za kulturní památky. Ochrana se na ně již tak jako tak vztahuje, navíc majitelé pak mají možnost čerpat dotace. V Rousínově je zatím zapsaná jen fara a kostel, v případě vyhlášení VPZ by bylo žádoucí "zapsat" ještě bývalou sýpku (školu), dále krásné chalupy čp. 46 a 47 na severozápadním okraji vesnice a usedlosti a domy čp. 2, 34, 25, 73 a 85 na návsi. Obvyklou podmínkou bývá 50% účast investora (ve výjimečných případech 20%), mělo by jít o akce nad celkový objem 70000,- Kč. Dotace na lidové stavby se realisticky pohybují okolo do 200000,- Kč, ve zcela výjimečných případech i více. Kromě toho lze na památky čerpat ještě příspěvky z Krajského fondu obnovy památek a Havarijního a střešního fondu (přibližně stejné částky), což ovšem mohou i památky mimo území VPZ (ty ale mohou mít přednost vzhledem ke své poloze v rámci VPZ). Dále má obec, která je pam. zónou, zvýhodněnou pozici při udělování dotací z Programu obnovy venkova, což se ovšem většinou týká úprav veřejných prostranství či jiných podniku obce.

 

                                                                 S pozdravem a přáním pěkného dne  ing. arch. Jan Pešta

 

 

 

     *  Návrh památkové zóny

Rousínov patří mezi nejhezčí a nejlépe zachovalé vesnice na našem okrese.Člověk nemusí být znalcem architektury, aby ho uchvátily roubené chaloupky, kamenné stodoly, brány, statky.Naštěstí zde chybí bytovky, samoobsluha a jiné socialistické vymoženosti, takže obec působí velmi romantickým dojmem.Veškeré modernizace byl Rousínov ušetřen asi jen náhodou - není zde žádná firma ani podnikatel s přebytkem peněz a nedostatkem vkusu.

Opatření, které by pomohlo krásu vesnice zachovat, se nazývá památková zóna. Díky ní by majitelé jednotlivých nemovitostí mohli získávat dotace na jejich opravu. Na druhou stranu zkušenosti občanů s jednáním s památkáři nejsou důvodem k přílišnému nadšení. Památková zóna zatím nebyla vyhlášena, byl zpracován pouze její návrh. Autorem je Ing.Arch. Jan Pešta z Památkového ústavu středních Čech. Je též autorem Encyklopedie českých vesnic a o Rousínovu psal v časopise Chatař chalupář. Z jeho návrhu památkové zóny cituji:

 

Důvody návrhu plošné památkové ochrany obce

 

Rousínov představuje mimořádně hodnotné dílo vrcholně středověkého kolonizačního urbanismu, jehož urbanistické kvality jsou znásobeny řadou cenných objektů lidové architektury. Zvláště hodnotný soubor lidové architektury představuje chalupnická enkláva na severozápadě obce. Významné je také kompozičně promyšlené situování dominantních objektů (kostel, fara, sýpka) v jedné řadě na horní straně návsi. Vesnice byla jen minimálně narušena mladšími zásahy a uchovala si i pozoruhodné panoramatické kvality. Rousínov představuje významný soubor lidové architektury s několika dochovanými příklady starší roubené zástavby, klasicistními domy i kvalitní zástavbu pozdějších období (domy štítové s nadezdívkami a vaznicovými krovy a soudobým dekorem).K většině usedlostí patří mohutné kamenné stodoly buď s rovně, nebo segmentově překlenutými vjezdy.Dochovaly se i přirozené vazby na okolní zemědělskou krajinu. K památkovým hodnotám obce patří i její jedinečné nenarušené panoráma, zejména při pohledu od severu ze silnice od Krakova. Rousínov představuje pravděpodobně nejhodnotnější a nejlépe dochovaný příklad velkého návesního sídla na Rakovnicku.

Kulturní památky

Kostel Narození Panny Marie

Budova fary

Ohradní zeď fary s hospodářskými budovami

Objekty doporučené k zápisu do seznamu kulturních památek

Škola

Usedlost č.p.2 (Faflíkovi)

Roubený dům č.p.25 (Zudovi)

Chalupa č.p.34 (p.Staňková)

Usedlost č.p.46 s roubenou chaloupkou (Lipertovi)

Usedlost č.p.47 (Hrádkovi)

Roubený dům č.p.85 (Otradovcovi)

Klasicistní dům č.p. 73 (p.Karafiát)

Hodnotné objekty

Dům č.p.10 (Rohlovi)

Stodola u č.p.12 (Reichovi)

Dům č.p.15 (Krátkých)

Dům č.p.19 (dříve obchod)

Dům č.p.31 (p.Macák)

Usedlost č.p.56 (Koptovi)

Dům č.p.65 (J.Burian)

Dům č.p.71 (E.Kučabová)

Usedlost č.p.86 (p.Záhorec)

Dům č.02 (Žižkovi)

Chalupa č.? (č.parcely 58)