Zápis z valné hromady OSR ze dne 30.12.2006

30.12.2006 00:00

 L.Faflíková přečetla program, který přítomní hlasováním odsouhlasili.

1.Volba zapisovatele – zvolena Z.Schäfferová

Volba mandátové a návrhové komise – zvoleny P.Čepičková a J.Šicová

Volba ověřovatele zápisu – zvolen J.Reich 

2.Vznik a zánik členství, výše poplatk ů- přečteno ze Stanov OSR

Členem OSR zůstává každý, kdo zaplatíl členský poplatek, který pro rok 2006 činil 100 Kč. Kdo tak neučinil a chce zůstat členem, zaplatí nejpozději do konce roku. V roce 2007 bude výše členského poplatku opět 100 Kč.

Členství zaniká neplněním podmínek členství, mimo jiné také neplacením členských poplatků.

3.Volba kontrolní a revizní komise – zvoleni R.Saidlová, M.Vait, I.Winterová 

4.Informace M.Faflíka o opravě hodin a střechy na škole

Pan Volner, odborník na věžní hodiny, vyrobil chybějící součástky a zprovoznil hodiny i bicí stroj – celkem zatím 3000 Kč. Hodiny bijí každou hodinu, natahují se po16 hodinách. Natahování bude předěláno na čtyřdenní režim.

Opravu střechy na škole zajistila firma, která letos opravila kostel. Byly vyspraveny díry ve střeše a dodány chybějící hřebenáče. Opravu za 2000 Kč zaplatil L.Čepička. 

5.Jednání s OÚ Slabce

Účastníci schůze měli k dispozici kopie stížností J.Svobodové a K.Otradovce na stav budovy školy. Ani jeden z výše jmenovaných se schůze nezúčastnil. Za zastupitelstvo se zúčastnili V. Štiller a P. Cílek.

Pan Štiller, člen zastupitelstva OÚ Slabce, přednesl stanovisko OÚ Slabce – budovu školy prodat OSR nebo komukoliv z Rousínova. Zároveň vyjádřil pochybnost, že OSR sežene potřebné finance.

L.Čepička podrobně informoval o možnostech získávání peněz pomocí grantů od EU. Zároveň uvedl konkrétní příklady realizovaných rekonstrukcí za 120 mil. Kč, na kterých se podílelo Regionální sdružení Křivoklátsko, jehož je OSR členem. Připomněl, že na rousínovskou školu je vypracován projekt za 250 000 Kč, který ještě nebyl využit, protože s OÚ Slabce již dvakrát nedošlo k dohodě o podání společné žádosti o grant.

Pan Štiller přislíbil za OÚ Slabce, že s prodejem školy počkají do doby, až OSR podá žádost o grant na odkoupení budovy, a poté ji nabídne přednostně OSR za odhadní cenu. Konkrétní podmínky budou sepsány ve smlouvě o smlouvě budoucí. Jednáním byla pověřena L.Faflíková. M.Vrábík vznesl dotaz, zda by nebylo správné, aby Slabce převedly školu na OSR bezplatně – darem. P.Štiller nemohl v této věci odpovědět za celé zastupitelstvo OÚ Slabce, rovněž neznal odpověď na otázku, jak by bylo naloženo s penězi z případného prodeje školy, zda by byly využity v Rousínově. 

6.P.Štiller upozornil na další závažný problém Rousínova – černé skládky. V okolí Rousínova jsou tři, ani jedna není povolená, jejich zavážení je trestné, výhledově bude nutné řešit jejich likvidaci. Vyzval občany, aby si pořídili ve Slabcích popelnice a snažili se třídit odpad. Z.Schäfferová podotkla, že získat ve Slabcích popelnici je velmi komplikované a časově náročné, což si několik občanů letos v létě vyzkoušelo. P.Štiller přislíbil, že letos už  bude pořízení popelnice absolutně bez problémů. Z.Schäfferová zjistí informace o provozu sběrného dvora v Rakovníku a vyvěsí je na nástěnce OSR.

7.L.Faflíková přečetla dopis V.Uhrové adresovaný OSR. Týkal se především kulturního života v Rousínově a problémů s jeho organizováním. Z následné diskuse vyplynula potřeba pí Uhrové písemně odpovědět, popř.dohodnout schůzku pí Uhrové a výboru OSR. Jednáním byla pověřena L.Faflíková.

Usnesení : a) OSR pověřuje předsedkyni L.Faflíkovou jednáním s OÚ Slabce o

                      vypracování smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji školy.

                   b) OSR pověřuje předsedkyni L.Faflíkovou zformulováním písemné

                       odpovědi na dopis V.Uhrové

 

 

                                                                        Zapsala: Zuzana Schäfferová

                                                                        Ověřil:   Jiří Reich