Zápis ze schůze výboru OSR ze dne 17.2.2007

17.02.2007 00:00

Přítomni:

 J.Šicová, J.Reich, Z.Schäfferová, M.Vrábík, J.Kounovská, L.Faflíková, L.Čepička

Hosté:

R.Reichová, P.Čepičková, M. Faflík, M. Vait

 

1.L.Faflíková předložila návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, kterou uzavře Obec Slabce, zastoupená starostou Ing.Filipem Celbou, s Občanským sdružením Rousínov, zastoupeným předsedkyní JUDr.Ludmilou Faflíkovou.V této smlouvě jsou stanoveny podmínky, za jakých Obec Slabce prodá budovu školy a pozemky Občanskému sdružení Rousínov do jeho výlučného vlastnictví za kupní cenu ve výši 500 000 Kč.

L.Čepička doporučil prodloužit platnost smlouvy do 31.12.2008, protože první kolo podání žádostí o granty proběhne až v září a rozhodnuto o nich bude až polovině dalšího roku.

Ostatní přítomní neměli žádné další připomínky.

2.L.Čepička upozornil na Program péče o vesnické památkové zóny a rezervace, který nově funguje od letošního roku a poskytuje další možnost získat grant na opravu kulturní památky. L.Čepička znovu prověří možnost zapsání školy v Rousínově na seznam kulturních  památek. Bude nutné aktualizovat projekt na školu ( původní je již zastaralý), a najít projektanta, který bude ochoten jej zpracovat s tím, že mu bude zaplaceno až z přiděleného grantu. Žádost o grant vypracuje L.Čepička, forma jeho honoráře bude projednána po vyhlášení grantového řízení.

3.Ohledně osamostatnění Rousínova L.Čepička zjistil, že obec do 1000 obyvatel se nemůže osamostatnit, může se stát součástí jiné obce, která s ní sousedí katastrem, což by neřešilo náš problém – špatnou spolupráci s OÚ ve střediskové obci.

M.Faflík ocenil současný přístup starosty Ing .F.Celby, který je zatím velmi vstřícný a nakloněný plánům OSR.

4.L.Faflíková navrhla doplnit dodatek ke stanovám OSR pro přijímání nových členů – vzhledem k případnému movitému majetku sdružení. L.Čepička považuje za dostačující, že nové členy musí schválit výbor OSR. Návrh M.Vrábíka, přijímat jen členy s vazbou na Rousínov, neprošel.

5.L.Faflíková dojedná schůzku výboru OSR s V.Uhrovou, aby se předešlo nesrovnalostem při pořádání kulturních akcí. M.Vrábík a M.Vait jsou ochotni stát se organizátory Sportovního dne, bude-li o něj v Rousínově zájem. Zatím jsme se dohodli na termínech těchto akcí:

Dětský den 2.6.2007

Bazárek 7.7.2007

Symposium 13.8. – 18. 8. 2007

                                                                   Zapsala: Zuzana Schäfferová

                                                                   Ověřil :  Jiří Reich